ЦПО "КРЕАТИВНОСТ" предлага следните обучения с кредити:

„Преминаване към алтернативна електронна учебна система. От Google към Microsoft, от Microsoft към Google, създаване и използване на собствена платформа.“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

След засилената дигитализация през последните години голяма част от училищата осъзнаха, че всяка една от електронните системи съдържа определени спецификации, които позволяват по-добра интеграция в определен тип училища. В тази връзка част от училищата решиха да мигрират своите системи към по-подходящи за своите цели. Програмата е създадена, за да предложи плавен и безпроблемен преход от една учебна електронна система към друга или да даде решения за създаване на собствена електронна система. Програмата е подходяща и за преструктуриране на вече създадена система и оптимизирането й за електронното обучение.

„Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

В условията на все по-засилващо се електронно обучение и електронизация на обществото като цяло в училищата и в университетите в света бяха въведени електронни системи, подпомагащи обучението, кариерното развитие и самоусъвършенстването на ученика както в реална, така и в дигитална среда. Част от тези системи използват изкуствен интелект за подпомагане на тези дейности. Програмата дава възможност учителите плавно да преминат към използването на подобен тип софтуер, като се започне с вече интегрирани в учебните системи елементи и се стигне до нови решения. Запознаване с тенденциите, които от няколко години са в бизнеса, за персонализиране на образованието.

„Как  да преподаваме едновременно в електронна и в реална среда?“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Системата цели да предаде опита от света от последните години в хибридното преподаване, изискващо бърза промяна на учебната среда от електронна в присъствена и обратно. Един от основните акценти е по какъв начин ученикът и преподавателят могат да трансформират натрупаните материали и знания от едната среда в другата, как по-плавно да преминават от единия тип обучение в другия. Друг основен момент в програмата е улесняването на работата на преподавателя в хибридна класна стая, в която преподава едновременно и в реална, и в електронна среда. Програмата запознава с някои на вид елементарни технологични и софтуерни решения, но с много висока ефективност при този начин  на работа.

Създаване на собствен облик на училището в електронна среда- 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Дигитализацията в образованието доведе до изискването всяко училище да съхрани своята идентичност и в електронна среда. Програмата ще помогне на преподавателите да открият силните страни от обучението в своята институция, да ги превърнат в работещ модел, да синхронизират общите си дейности. За училищата, които не са изградили собствена визия в електронна среда, програмата представя работещи модели, които се базират на индивидуалния облик на училището.

„NFC технологиите в училище – умни чинове, NFC документи и други съвместими модели“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Когато говорим за NFC технологиите, говорим за технологии с почти безграничен потенциал. NFC технологиите навлизат стремително във всяка една сфера на дейност в живота на човека от XXI век, като особено ясна е визията за тяхното използване в образованите. Независимо от това – дали се каса за детска градина, училище или университет. NFC технологиите са приложими при спазване на сигурността на личните данни в училище, персонализирането на образованието както и при обмена на данни. Настоящата програма включва нов модел за използването на NFC технологиите, а именно – умни чинове, при които чинът комуникира с устройствата на учениците и на учителите и може да бъде използван по различни атрактивни начини в процеса на образование. В програмата се дават възможности за включване на NFC технологията в училищната документация и възможността да се облекчи работата на преподавателите, класните ръководители, администрацията в училище и в детската градина.

"Създаване на електронни учебни шаблони" - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ /ПРИСЪСТВЕНА СИНХРОННО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА/

Шаблонът за електронно обучение е решение за проектиране на курс на обучение възможно най-бързо и атрактивно. Програмата съдържа причини за използване на шаблони за електронно обучение; съвети за избор на правилния шаблон; стъпки за създаване на шаблон за електронно обучение за многократна употреба от нулата; основни елементи на ефективен шаблон за обучение; примери за шаблони за електронно обучение; съвети за опресняване на остарели шаблони за електронно обучение; иновативни начини за използване на шаблони за електронно обучение; търсене на готови шаблони в мрежата; страници с готови шаблони за употреба. Целта е да се усвои работата с електронни учебни шаблони и да се покажат на педагогическите специалисти начини, по които едновременно да улеснят работата си и да ангажират вниманието на своите ученици чрез ресурси, близки до тях и до начина им на възприемане на света. Шаблонът за електронно обучение може да се използва като отправна точка за рамкиране на проект за електронно обучение. Целта е да се покаже как може лесно да се надграждат и подобряват и в този смисъл как да се превърнат в чудесна основа за обучение.

"Преподаване през мобилни телефони, смартфони, фаблети и таблети" - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Програмата предвижда интегрирането на мобилните устройства в учебния процес, като разглежда спецификите на преподаването и ученето през мобилни устройства. За целта се разглеждат основните учебни системи и интегрирането им през уеб среда, както и специфичните за мобилните устройства приложения, даващи възможност за по-ефективно преподаване. Полезно и практично е за обучението на поколението от 21 век учителят да умее да използва в работата си някои от предимствата на мобилните телефони, неприложими при настолните компютри и лаптопите, като възможността за по-бързо гласово набиране, TTS Reader, използването на стилус, мобилни камери, бързи видеа, както и интегрирането на популярни социални мрежи към учебния процес.

"Електронната документация в училищата и в детските градини"  – 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Програмата е предназначена за запознаване с основните принципи на работа с електронна документация, включващи създаването на електронни документи, подписването им, нормативна и законова база за работа с електронни документи, както и спецификите при съхранението и разпространението на електронни материали. В темата са засегнати основните елементи на електронната сигурност, както и защитата на личните данни на базата на общия регламент за защита на личните данни.

"Материали за дистанционно обучение"  – 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Програмата съдържа електронен сборник с материали от разнообразни български и чуждестранни източници, даващи възможност за мигновеното им включване в дистанционни системи за обучение. По време на курса различните типове училища или детски градини ще получат профилирани материали за онлайн обучение в зависимост от интересите на институцията. Представените материали и интернет страници са базирани на идеята за свободно ползване и могат да бъдат имплантирани веднага. Материалите са независими от различните платформи за дистанционно обучение, като в хода на курса се предоставя и начинът, по който могат да се съвместят с избраната дистанционна система и как да се модифицират спрямо нейните нужди. Ще ви представим и набор от инструменти за търсене на електронно съдържание в интернет.

Атестация на педагогическите кадри. Портфолио. Подготовка в дигитален формат - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Програмата е предназначена за всички педагози, работещи в системата на българското образование, притежаващи базови компютърни умения. Програмата включва следните основни компонента: нормативна уредба – съдържание и акценти на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; длъжностни задължения и професионални компетентности на педагогическия специалист в контекста на актуалната нормативна уредба; практически въпроси на кариерното развитие, планирането и провеждането на квалификационната дейност и атестирането; практически въпроси на отразяване на постигнатите компетентности в професионалното портфолио и самооценка на педагогическия специалист в атестирането; инструменти за създаване на професионално портфолио – електронни решения; казуси, възникнали в практиката – прилагане на нормативната уредба. Придобитите знания ще доведат до ефективно боравене с нормативните изисквания и разработване на варианти на критерии и показатели за самооценка. По време на обучението преподавателите ще се запознаят с инструментариум за работа и ще могат да приложат ефективни, иновативни форми, методи и средства за създаване на оптимални условия за подобряване на качеството в образователните институции. Всеки обучаем си тръгва с изградено електронно портфолио.

Компютърна и интернет зависимост при деца. Как да се справим? - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Програмата включва запознаване с опасностите в  дигиталния свят и необходимостта на всеки един ученик да бъде свързан дигитално с някого или с нещо, от което произлиза и потребността на всеки да притежава колкото се може по-добри дигитални компетентности. Широко известен е фактът, че при подрастващите компютрите и интернет се използват не само за работа, но и за удоволствие, като тук има два основни елемента: игри и социални мрежи. За да останат по-дълго в игрите и в социалните мрежи, различни компании изразходват много средства, за да направят приложенията си атрактивни, което крие рискове както за психическото, така и за физическото здраве на човека.

Дигитални материали в помощ на професионалните училища - 32 ЧАСА, 2 КРЕДИТА

Програмата е тематично обособена в зависимост от типа на училището, което се включи в курса. Включва следните компоненти: Независимо от типа на училището в програмата е заложено изграждането на електронна база от ресурси и LMS система, позволяваща използването на обучителни пътеки, ориентирани към отделния ученик. Специализиран софтуер за всяко едно училище, като той е заимстван от обучителните практики в различни държави. Възможност преподавателите сами да направят електронни ресурси със свободен код в общодостъпни образователни платформи, позволяващи използването им на роден език. Иновативни методи за преподаване – усилията са насочени към различни системи за тестове, презентиращи системи и инструменти за привлекателно учене. Включването на възможността в зависимост от професионалната насоченост на училището на AR и VR решения. Създаването на електронни професионални общности за взаимодействие и помощ на преминалите през обучението специалисти. По време на обучението преподавателите ще натрупат знания и умения, които ефективно ще могат да използват ежедневно в работата си, ще се сдобият с арсенал от ресурси и ще създадат атрактивна среда за учене.

Как да преподаваме на дигиталните поколения Z и Алфа? - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Програмата е създадена, за да запознае педагозите с особеностите на последните две поколения и да даде решения както на въпроси, възникнали при общуването с учениците, така и да разкрие подходящи методи на преподаване. Програмата включва следните модули: Обща характеристика на поколенията. Поколението Z. Поколението Алфа. Как да се справим със страховете на родителите? Практически модели за работа, приложими за поколенията Z и Алфа. Придобитите знания ще доведат до ефективно и атрактивно усвояване на предвидения в програмата  материал чрез нови методи и увеличаване на ангажираността към учебното съдържание съобразно потребностите на съвременното поколение.

Електронни инструменти за преподаване и общуване в детските градини - 32 ЧАСА, 2 КРЕДИТА

Програмата цели подпомагането на дигитализацията в детските градини, като предлага практически решения за използването на различни електронни инструменти в детската градина. Това включва: Специализиран софтуер. Свободни електронни ресурси в интернет. Широка гама дигитални играчки за използване в детската градина. По време на обучението преподавателите ще се запознаят с възможностите на специализирания софтуер, ще придобият умения за работа с дигитални играчки и електронни ресурси в интернет, които ще подпомогнат и улеснят работата им, както и ще я направят по-атрактивна. В края на това обучение педагогическите специалисти ще имат изработена ясна визия за това – в каква насока могат да използват дигиталните инструменти в работата си, а придобитите знания ще доведат до увеличаване на ангажираността към учебното съдържание.

Онлайн училище: Електронен дневник - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на проявите на тормоз и насилие в училище - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Педагогически стратегии на превенция на отпадане от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Диагностика на деца и ученици със СОП. Изготвяне на индивидуални планове и програми, съобразени с нормативните документи - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Обучение и осигуряване на допълнителна подкрепа на ученици със СОП в професионални паралелки - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Агресия и антиагресия - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ