ЦПО "КРЕАТИВНОСТ" предлага следните обучения с кредити:

„Преминаване към алтернативна електронна учебна система. От Google към Microsoft, от Microsoft към Google, създаване и използване на собствена платформа.“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

„Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

„Как  да преподаваме едновременно в електронна и в реална среда?“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

„Създаване на собствен облик на училището в електронна среда“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

„NFC технологиите в училище – умни чинове, NFC документи и други съвместими модели“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

"Създаване на електронни учебни шаблони" - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ /ПРИСЪСТВЕНА СИНХРОННО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА/

"Преподаване през мобилни телефони, смартфони, фаблети и таблети" - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

"Електронната документация в училищата и в детските градини"  – 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

"Материали за дистанционно обучение"  – 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Атестация на педагогическите кадри. Портфолио. Подготовка в дигитален формат - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Компютърна и интернет зависимост при деца. Как да се справим? - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Дигитални материали в помощ на професионалните училища - 32 ЧАСА, 2 КРЕДИТА

Как да преподаваме на дигиталните поколения Z и Алфа? - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Електронни инструменти за преподаване и общуване в детските градини - 32 ЧАСА, 2 КРЕДИТА

Онлайн училище: Електронен дневник - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на проявите на тормоз и насилие в училище - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Педагогически стратегии на превенция на отпадане от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Диагностика на деца и ученици със СОП. Изготвяне на индивидуални планове и програми, съобразени с нормативните документи - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Обучение и осигуряване на допълнителна подкрепа на ученици със СОП в професионални паралелки - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Агресия и антиагресия - 16 ЧАСА, 1 КРЕДИТ

Обученията могат да се проведат и чрез

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

https://edu-teachers.mon.bg/