Какво е промпт (prompt)? Как работи?

Наука за промптовете или запитванията не съществува като отделна дисциплина, но те са свързани с различни области на науката, като лингвистика, психология, информатика и изкуствен интелект. Промптовете и запитванията са важни за комуникацията между хората и машините, защото те определят каква информация или действие се иска от системата с изкуствен интелект. Затова е необходимо да се разбират принципите и правилата за създаване и анализиране на промптове и запитвания, които са ясни, конкретни и подходящи за целта.

Някои научни въпроси, свързани с промптовете и запитванията, са:

 • Как да се генерират автоматично промптове и запитвания, които са адаптивни и интерактивни?
 • Как да се оцени качеството и ефективността на промптовете и запитванията?
 • Как да се разбере намерението и контекста на промптовете и запитванията?
 • Как да се подобри разбирането и отговарянето на промптовете и запитванията от системите с изкуствен интелект?
 • Как да се избегнат злоупотреби или манипулации с промптовете и запитванията?

Промпт и запитване са два термина, които се използват за обозначаване на вход за система с изкуствен интелект, но имат малко различно значение. Промпт е по-широк термин, който означава всякакъв вид стимул, който предизвиква реакция от системата. Запитване е по-специфичен термин, който означава вход, който иска конкретна информация или действие от системата. Например, ако кажете на виртуален асистент „Здравей“, това е промпт, защото очаквате да получите някакъв отговор. Ако кажете на виртуален асистент „Какво е времето днес?“, това е запитване, защото очаквате да получите конкретна информация. Всички запитвания са промптове, но не всички промптове са запитвания.

За да се генерират автоматично промптове и запитвания, които са адаптивни и интерактивни, е необходимо да се използват технологии и методи от областта на изкуствения интелект. Например може да се използва автоматизирано тестване, което е процес на използване на специален софтуер за контролиране и оценяване на поведението на друг софтуер или хардуер. Автоматизираното тестване може да генерира промптове и запитвания, които са подходящи за целта и контекста на теста, като използва различни подходи, като програмно ориентирано тестване, тестване на графичен потребителски интерфейс или тестване на приложно-програмен интерфейс.

Друг пример за генериране на автоматични промптове и запитвания е използването на изкуствен интелект за създаване на динамично и персонализирано съдържание, като например реклами, новини или образователни материали. Това изисква използването на алгоритми за анализ на данни, разпознаване на модели, естествен език и машинно обучение, за да се разберат потребностите и интересите на потребителя и да се предложат подходящи промптове и запитвания, които да стимулират неговото внимание и участие.

За да бъдат адаптивни и интерактивни, промптовете и запитванията трябва да бъдат способни да се променят в зависимост от отговорите и поведението на потребителя. Това означава, че системата с изкуствен интелект трябва да има способност за обратна връзка и самообучение, за да може да подобрява своята точност и релевантност. Също така, промптовете и запитванията трябва да бъдат ясни, конкретни и лесни за разбиране от потребителя, за да не предизвикват объркване или фрустрация

Как да се оцени качеството и ефективността на промптовете и запитванията?

За да се оцени качеството и ефективността на промптовете и запитванията, е необходимо да се използват различни критерии и показатели, които да отразяват целите и очакванията на потребителя и системата. Някои примери за такива критерии и показатели са:

 • Яснота и конкретност. Промптовете и запитванията трябва да бъдат формулирани така, че да не оставят място за двусмислица или недоразумения. Те трябва да изразяват точно каква информация или действие се иска от системата и какъв е контекстът на взаимодействието.
 • Релевантност и адаптивност. Промптовете и запитванията трябва да бъдат свързани с потребностите и интересите на потребителя, както и с текущото състояние на системата. Те трябва да се променят в зависимост от отговорите и поведението на потребителя, за да се поддържа интерес и ангажираност.
 • Точност и достоверност. Промптовете и запитванията трябва да бъдат базирани на факти и доказателства, а не на предположения или спекулации. Те трябва да бъдат проверени за правописни, граматически или логически грешки, които могат да намалят доверието на потребителя към системата.
 • Измеримост и оценяемост. Промптовете и запитванията трябва да бъдат такива, че да позволяват измерване на резултатите от тяхното използване. Това може да включва използването на ключови показатели за ефективност (KPI), които да отчитат различни аспекти, като например трафик, реализации, време на страница, процент на реализации на ключови думи и др. Също така, промптовете и запитванията трябва да бъдат подложени на периодична оценка и подобрение, като се използват методи като автоматизирано тестване, обратна връзка от потребителите или анализ на данните

Как мога да подобря яснотата и конкретността на промптовете и запитванията?

За да подобрите яснотата и конкретността на промптовете и запитванията, можете да следвате някои препоръки като например:

 • Използвайте прости и разбираеми думи и изрази, които са подходящи за аудиторията и езика на потребителя.
 • Избягвайте използването на жаргон, сленг, технически термини или абревиатури, които могат да бъдат непознати или объркващи за потребителя.
 • Бъдете специфични и дайте конкретни примери, когато е възможно, за да уточните очакванията и целите на промптовете и запитванията.
 • Използвайте въпросителни изречения или повелително наклонение, когато формулирате промптове и запитвания, за да стимулирате отговор от потребителя.
 • Избягвайте използването на отрицателни форми или двойни отрицания, които могат да доведат до неяснота или противоречие в промптовете и запитванията.
 • Избягвайте използването на хипотетични или условни изречения, които могат да доведат до несигурност или неопределеност в промптовете и запитванията.

Ето пример за добър и лош промпт:

Добър промпт: Какво е вашето любимо хоби?

Лош промпт: Какво правиш в свободното си време?

Обяснение: Първият промпт е по-добър, защото е по-конкретен и изисква от потребителя да избере едно хоби, което го интересува. Вторият промпт е по-лош, защото е по-неясен и може да доведе до разнообразни или несвързани отговори.

Как да се разбере намерението и контекста на промптовете и запитванията?

За да се разбере намерението и контекста на промптовете и запитванията, е необходимо да се използват технологии и методи от областта на изкуствения интелект, които да анализират естествения език и да извличат смисъла и значението на текста. Някои примери за такива технологии и методи са:

 • Анализ на намерението. Това е процесът на определяне на целта или целите на потребителя, когато използва промпт или запитване. Например, ако потребителят попита „Как да направя резервация за хотел в Париж?“, намерението му може да бъде „Резервация за хотел“.
 • Анализ на контекста. Това е процесът на определяне на обстоятелствата или ситуацията, в която се използва промпт или запитване. Например, ако потребителят попита „Как да пътувам до Париж?“, контекстът му може да бъде „Планиране на пътуване“, „Търсене на транспорт“ или „Сравняване на цени“.
 • Анализ на семантиката. Това е процесът на определяне на смисъла и значението на думите и изразите в промпт или запитване. Например, ако потребителят попита „Какво е вашето любимо хоби?“, семантичният анализ може да определи, че „хоби“ означава „дейност, която се прави за удоволствие в свободното време“.
 • Анализ на синтаксиса. Това е процесът на определяне на граматическата структура и връзките между думите и изразите в промпт или запитване. Например, ако потребителят попита „Какво правиш в свободното си време?“, синтактичният анализ може да определи, че „правиш“ е глагол във второ лице единствено число, а „свободното си време“ е допълнение към глагола.

Използвайки тези технологии и методи, системата може да разбере намерението и контекста на промптовете и запитванията и да предостави подходящи отговори или действия, които да задоволят потребностите и интересите на потребителя.

Как да се подобри разбирането и отговарянето на промптовете и запитванията от системите с изкуствен интелект?

За да се подобри разбирането и отговарянето на промптовете и запитванията от системите с изкуствен интелект, е необходимо да се използват различни стратегии и техники, които да повишат качеството и ефективността на комуникацията между потребителите и системите. Някои примери за такива стратегии и техники са:

 • Използване на естествен език. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да бъдат способни да разбират и генерират текст или реч, която е близка до естествения език на потребителите и да използват граматика, пунктуация, стил и тоналност, които са подходящи за контекста и целта на комуникацията.
 • Използване на обратна връзка. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да бъдат способни да дават и получават обратна връзка от потребителите за това, дали промптовете и запитванията са били разбрани правилно и дали отговорите са били задоволителни. Обратната връзка може да бъде дадена чрез различни начини, като например потвърждаване, повторение, уточняване, оценка или корекция.
 • Използване на адаптивност. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да бъдат способни да се адаптират към различните потребности, интереси и предпочитания на потребителите и да предоставят персонализирани промптове, запитвания и отговори. Адаптивността може да бъде постигната чрез използването на профили на потребителите, история на комуникацията, контекстна информация или машинно обучение.

Как да се избегнат злоупотреби или манипулации с промптовете и запитванията?

За да се избегнат злоупотреби или манипулации с промптовете и запитванията, е необходимо да се прилагат различни мерки и средства, които да гарантират сигурността, прозрачността и отчетността на системите с изкуствен интелект. Някои примери за такива мерки и средства са:

 • Използване на криптография. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да използват кодиране и декодиране на информацията, за да предотвратят неоторизирания достъп, промяна или разкриване на промптовете и запитванията. Криптографията може да бъде използвана за защита на данните в паметта, при трансфер или при съхранение.
 • Използване на одит. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да водят записи и доклади за дейността си, за да могат да бъдат проверявани и контролирани от надлежни органи или лица. Одитът може да бъде използван за откриване и коригиране на грешки, злоупотреби или манипулации с промптовете и запитванията.
 • Използване на етични стандарти. Това означава, че системите с изкуствен интелект трябва да спазват определени правила и принципи, които да гарантират уважението към правата, свободите и достойнството на потребителите и другите засегнати страни. Етичните стандарти може да бъдат използвани за предотвратяване на дискриминация, заблуждаване или злоупотреба с промптовете и запитванията

2 thoughts on “Какво е промпт (prompt)? Как работи?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »