Компетентностен подход в образованието– умението да превърнеш външните тенденции във вътрешни организационни действия. Част първа

Планирането на човешките ресурси, базирано на компетентности, служи като връзка между управлението на човешкия капацитет и общия стратегически план на организацията.

Компетенциите се дефинират като видими способности, умения, знания, мотивация или черти, определени от гледна точка на поведението, необходимо за успешно изпълнение на работата. Управлението, базирано на компетентности, подкрепя интегрирането на планирането на човешките ресурси с изпълнението на стратегията, планирана от екипа на училището, като позволява на организациите да оценят текущия капацитет на човешките ресурси въз основа на техните компетенции спрямо капацитета, необходим за постигане на визията, мисията и целите на институцията.

След това се проектират, разработват и прилагат целеви стратегии, планове и програми за преодоляване на пропуски (напр. наемане на персонал; обучения; кариерно развитие; управление на приемственост; и т.н.), за да се запълнят пропуските.

Управлението на компетентността е от решаващо значение за училищата, които се стремят да приведат работната си сила в съответствие със стратегическите си цели. Въпреки това, гарантирането, че членовете на педагогическия персонал на институцията притежават подходящите умения и компетенции за последователно изпълнение на задачите, може да представлява предизвикателство. Системата, използвана за оценка на текущите силни страни и нужди в организацията и след това прилагане на необходимите коригиращи действия, е почти задължителна. Управлението на компетенциите е проактивен метод за анализ на пропуските. Компетентността е способността на индивида да върши работа правилно. Компетентността е набор от дефинирани поведения, които предоставят структурирано ръководство, позволяващо идентифициране, оценка и развитие на поведението на отделните служители.

Преди всичко, педагогът трябва да бъде подпомогнат в работата си. Предвид спецификата на работа, натовареността и шоковото навлизане в училищата на поколението Алфа, обучението е най-добрият и ползотворен вариант, чрез който да се научат на готово работещи практики, които по-бързо да се приложат в учебния процес.

Преди да се стигне до готовите решения, е добре да се обърне внимание на четирите основни области на компетенции:

1. Ученикът трябва да може да се идентифицира с целта на институцията, да се почувства част от една затворена общност, в която всички заедно застават зад една организация и споделят общи ценности.   

2.  Учителят трябва да създаде връзка със своите ученици. По този начин се показва способността за създаване и поддържане на връзки със заинтересованите страни от основните задачи.

3. Третата основна компетентност е умението за учене. Да се даде възможност на ученика сам да решава по какъв начин да научи материала, да му се покажат варианти и да му се дадат възможности във века, в който живеем не е желателно, а задължително. Нито поколението Z, а още по-малко поколението Алфа биха показали пълния си потенциал, ако им се налага един единствен стереотип. Оценяваното лице трябва да има шанса да създава и да търси ситуации, които правят възможно първо, експериментирането с набор от решения, и второ - изпълнението на основните задачи и отразяване на опита.

4. Възможността за промяна – компетентност, която е основополагаща за съвременните поколения. Не само обоснована от бързата промяна на събитията в световен мащаб, но и от начина, по който живее съвременното дете.  Оценяваното лице трябва да може да действа по нови начини, когато това ще насърчи целта на организацията и ще оживи предпочитаното бъдеще.

Тези четири компетентности стоят в основата не само на всички останали компетентности в училище, но и са основополагащи умения за всяко работно място.

Компетентността е способността на индивида да върши работа правилно. Да умее един педагог да планира работата си на базата на компетенциите на човешките ресурси служи като връзка между управлението на човешките ресурси и общия стратегически план на институцията.

Компетенциите се дефинират като наблюдаеми способности, умения, знания, мотивации или черти, определени от гледна точка на поведението, необходимо за успешно изпълнение на работата. Управлението на компетенциите е форма на управление на човешките ресурси, при която се установява изрична връзка със стратегическата политика на организацията, с акцент върху развитието на ефективно поведение на учениците и организационните единици, така че да постигат по-добри резултати и да спомагат за постигането на поставените цели.

Стратегия на училището

Първо, е необходимо обучението на базата на компетентностния подход да се постави в основата на стратегията на училището. Това е един вид обещание, че управлението на компетенциите в едно училище може да засили конкурентоспособността и ориентираното към развитие. Така твърдата страна на фокуса върху резултатите се комбинира с меката страна на развитието на хората. След това се оценява текущия капацитет на ученика и кои компетенции трябва да се развият. По този начин се проектират, разработват и изпълняват целенасочени стратегии за човешки ресурси, планове и програми за преодоляване на пропуски.

Педагогът трябва да може:

 Да изучава управлението на компетенциите по отношение на човешките ресурси в институцията.

 Да се ​​изследват организационните цели на управлението на компетенциите.

 Да идентифицира и разбере основните компетенции на учениците.

 Да ​​анализира профила на компетенциите въз основа на данни, налични чрез съществуващите факти.

Истинският специалист в преподаването чрез компетентностен подход действа отвън навътре. Той е в състояние да превърне външните тенденции във вътрешни организационни действия, защото той разбира общите условя, които засягат неговата сфера. Ефективният специалист умее да интегрира иновативни практики в унифицирани решения – да намират точните проблеми, да развиват таланти, да използват съвременни методи на работа и т. н.

Така ще успеят да накарат вътрешния капацитет на организацията за промяна да съответства на външния темп на промяна. Като защитници на промяната, педагозите помагат да се случи промяна на институционално, инициативно и индивидуално ниво.

Следва продължеие...

Ако искате да се запишете на обучение, потърсете ни тук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »