Професии на бъдещето – безплатно обучение за младежи до 29 години

О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В
гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1,  тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

E-mail: innovationcenter@plovdiv.bg    адрес: ул. П.Р. Славейков 4
 
                  Тел: +359878371764                               FB: Център за социални иновации
 

Център за социални иновации към Община Пловдив и Център за професионално обучение към Креативност“ ЕООД представят обучение на тема „Професиите на бъдещето“!

Това е една уникална възможност за младите хора да разберат какви са тенденциите за развитие на ключови професии, както и кои са новите професии на пазара на труда.

 Обучението е напълно безплатно и ще се проведе онлайн в рамките на няколко дни. Вярваме, че е важно за всеки един от нас да знае какви са тенденциите и как може да се ориентираме правилно.

 Обучението се предлага на потребители на ЦСИ – младежи до 29 год., които в момента не работят, не учат или не са в обучение.

Пишете ни, ако имате интерес да се включите в това обучение в началото на април!      

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-4.003-0020-C01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »